תנאי שימוש

תנאי שימוש להזמנת שירותים מ-Doctor Words

ברוך בואך! "Doctor Words" (להלן: "הספק") מברך אותך עם כניסתך לאתר.

הספק מציע את המידע באתר www.doctorwords.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר הספק") בכפוף לתנאי השימוש (להלן: "התנאים"). המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם ו/או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר. המונח "תוצרים" להלן משמעו תוצרי כתיבת ועריכת תוכן לסוגיהם השונים לרבות מאמרים, פרסומות, סלוגנים וכל מידע אחר המסופק במסגרת יצירת הקשר האמורה לעיל. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לשני המינים כאחד ואין בכך כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. הספק מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטיך שימסרו בעת ביצוע הזמנה דרך האתר ללא הסכמתך המפורשת.

השימוש באתר הספק מותנה בקריאה, הבנה והסכמה שלך לתנאים המפורטים להלן.

התנאים:

כללי:

א. הספק מתפעל אתר זה כשירות לקהילת בעלי העסקים וצרכני כתיבת תוכן בכלל. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על הספק תוצריו ושירותיו. האתר לרבות קישורים לאתרי צד שלישי אינם מיועדים למתן יעוץ, ו/או הנחיה, ו/או הוראות מפורשות לכתיבה עצמאית של תוצרים. המידע הניתן באתר נועד לסייע למשתמש על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד.

ב. אין במידע הניתן באתר כדי לחייב את הספק לרבות עובדיו ונציגיו, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין. כל התקשרות עסקית עם המשתמש באתר כפופה ומותנית באופן מוחלט בהסכמת הלקוח לתנאי השימוש (להלן: "ההתקשרות העסקית").

ג. השירות מוצע למשתמש תחת אחריות תיקונים ללא תשלום ואחריות זו מוגבלת לעד שתי בקשות תיקונים בלבד לכל תוצר. על הבקשות לתיקונים להיות מוגשות בכתב לכתובת info@doctorwords.co.il ועם פירוט הנושא/ים הדורשים תיקון. הספק מתחייב לתקן תוצר בודד בתוך 4 ימי עסקים מרגע הגשת הבקשה לתיקון.

ד. זכויות היוצרים בפרסומי הספק שייכות לספק. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, טבלאות, תרשימים ויישומי תוכנה ( להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. כל שימוש בלתי מורשה בחומר המוגן יהווה הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. תכנים שהוזמנו מהספק והועברו ללקוח הינם תחת רישיון הפצה המתיר ללקוח לפרסם את התכנים בכל פלטפורמה או מס' פלטפורמות כבחירתו, בכל מספר פעמים כבחירתו, ואף לערוך בהם שינויים כראות עיניו.

ה. באתר נמצאים קישורים (links) (להלן: "קישורים") לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לספק (להלן: "אתרי צד שלישי"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן המלצה או העדפה על ידי הספק לרבות עובדיו ונציגיו לאתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, למוצרים, או לשירותים המוצגים בהם. הסדר בו מופיעים הקישורים באתר אינו מעיד בהכרח על טיב או חשיבות האתרים אליהם הם מובילים. תוכנם של אתרי צד שלישי עשוי להשתנות ולהתעדכן בכל זמן. הספק יעשה כמיטב יכולתו לעדכן את תיאורי אתרי צד שלישי באתר הספק באופן שלם ומדויק ככל האפשר. אולם, אין ביכולת הספק להבטיח כי התיאור המוצג באתר הספק הוא הנכון, המתאים והעדכני ביותר. בשום מקרה הספק לא יהיה אחראי לכל נזק כספי, אובדן, הפסד או אחר שייגרם למשתמש מהסתמכות על המידע שמופיע באתרי צד שלישי שאליהם המשתמש הגיע באמצעות השירות והקישורים שבאתר הספק.

ו. הספק לרבות עובדיו ונציגיו ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שינבעו במישרין ו/או בעקיפין, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, לרבות כל כישלון בביצוע, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו התקשורת, וירוס מחשב, השמטה, הפרעה, מחיקה, גנבה או השמדה של רשומה, גישה בלתי מורשית אל רשומה, שימוש בלתי מורשה ברשומה, הנובעים מכניסה לאתר, שימוש בו ו/או בתוכנו, ו/או עקב כניסת המשתמש לאתרי צד שלישי.

ז. בכוונת הספק להשיב לפניית המשתמש באתר אליו (באמצעות הטלפון, הודעה כתובה או מילוי טופס יצירת הקשר) תוך 24 שעות ממועד קבלת הפניה במחשבי הספק. הספק ישיב לפניה זו באמצעות הדואר האלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות הטלפון אל מספר הטלפון, כפי שצוין בפניה. הספק יעשה מאמץ מקסימלי על-מנת לממש כוונה זו. עם זאת, מימוש הכוונה נתונה לתקינות משאבי התקשורת של הספק (ובכלל זה תקשורת הדואר האלקטרוני), לזמינות עובדיו ולאופי הפניה. כל פניה אל הספק בהקשר של מימוש ההתקשרות העסקית עם לקוחותיה תיעשה אך ורק בהתאם לתנאי הרכישה המצוינים בעמוד בו בוצעה ההזמנה ו/או בהצעת המחיר שהוגשה ללקוח – שהיא מהות ההתקשרות העסקית בין הספק לבין הלקוח. פניית המשתמש אל הספק לצורך קבלת מענה יתכן ותקבל מענה תוך 24 שעות ויתכן כי תפורסם גם באתר בעמוד "איך זה עובד?". אולם, יתכן ומועד קבלת המענה יהיה למעלה מ- 24 שעות והוא יהיה נתון בלעדית לקביעת הספק. הספק לרבות עובדיו ונציגיו לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שינבעו במישרין ו/או בעקיפין, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי כתוצאה מעיכוב הספק להשיב לפניית המשתמש באתר אליו תוך 24 שעות ממועד קבלת הפניה במחשבי הספק.

ח. הספק רשאי לשנות בכל עת את מבנה האתר הכולל את השירות, עלותו, מראהו, היקפו וזמינותו של השירות הניתן בו וכל היבט אחר הכרוך בו – והכל, מבלי לציין את ביצוע העדכון ותוכנו. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי הספק בגין ביצוע, ו/או אי-ביצוע שינויים כאמור, ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם ו/או אי-ביצועם. כל השינויים האמורים בתנאים יופיעו "כמות שהוא" ("AS IS") באתר הספק בעמוד זה. כאשר המשתמש נכנס לאתר הספק ו/או עושה בו שימוש לאחר שבוצעו שינויים בתנאים, הוא מסכים שאותם שינויים יחייבו אותו ללא סייג.

ט. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו, על-פי התנאים שלעיל, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.

י. השם "Doctor Words" וסימני המסחר של "Doctor Words" (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של "שיווק ופרסום" (מספר עוסק 558261368) בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמת בעלי העסק בכתב ומראש.

מבצעים:

יא. תנאי מבצע כתיבת מאמרים ללקוחות חדשים: מחיר המבצע הינו ללקוחות חדשים עבור ההזמנה הראשונה בלבד. במסגרת המבצע, הזיכוי על סך עד 200 ₪ הינו למזמינים חבילה דרך האתר בתוך 45 יום מביצוע הזמנת המבצע ללקוחות חדשים. ההטבה של מאמר במתנה הינה לרוכשי חבילה דרך האתר בכל שלב בעתיד.

יב. תנאי המבצע הנחה מיוחדת ל-30 יום: המזמנים 200 תכנים בתוך תקופה של 30 יום, בין אם בהזמנה אחת ובין אם במצטבר, זכאים לקופון על סך 100 ₪ להזמנת 200 תכנים או יותר דרך האתר בתוך 45 יום ממועד אספקת ההזמנה וכן להטבת מאמרים במתנה בעת הזמנת חבילה בעתיד בכל שלב. במידה ו-200 התכנים יוזמנו בחבילה אחת, המחיר כבר מגלם 15% הנחה או יותר מן המחיר. הנחה של 15% שמורה למקרה זה בו מוזמנים כל 200 התכנים ביחד ולא תינתן רטרואקטיבית בהזמנה מצטברת.

הזמנה אונליין:

יג. הזמנה דרך אתר, גם אם שולמה, אינה תנאי מספיק על מנת לקבל את התוכן שהזמנת. על מנת לקבל את התוכן עליך למלא אפיון מסודר שישלח אליך במייל ו/או יוצג לך באתר לאחר ההזמנה. כדי שהתוכן יעמוד בציפיותיך – אזי עד שהאפיון לא מולא על ידך כראוי, כולל מתן מענה מצדך לשאלות מאת נציגי Doctor Words (אם יהיו), לא תתחיל עבודה על כתיבת התוכן ורק לאחר שהמידע המלא יהיה בידי נציגינו תחל העבודה בפועל. מובהר בזאת כי הדדליין לפרויקט לא ניתן לקביעה עד שהאפיון וכל המידע נמצא בידינו. על כן, כל דדליין לכל פרויקט מתחיל להיספר רק לאחר אישור מאת מנהל הפרויקט כי אנו יוצאים לדרך. על מנת לזרז את הפרויקט, יש להגיש את האפיון בזמן ולספק את המידע שנציגינו עשויים לבקש ממך.

יד. על תנאי שימוש אלה ועצם השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים ו/או השימוש באתר הינו בבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע ובבית משפט זה בלבד.

הגבלת אחריות

טו. הספק לרבות עובדיו ונציגיו ו/או כל צד אחר המעורב בפעילות הספק והאתר בכל צורה שהיא, לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שיגרמו ללקוח כתוצאה משימוש בתוכן שקיבל מהספק והאמור נכון לכל נזק ו/או אובדן שיגרמו ללקוח במישרין ו/או בעקיפין, כולל כל נזק מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, לרבות כל כישלון בביצוע, פגם, פגיעה במוניטין, שיווק מוטעה או משפטים בגוף התוכן הכוללים אמירות שאינן מדויקות, פגיעה במיקום האתר בו יפורסם התוכן שהתקבל מהספק, טענות של צד שלישי לגבי המסר שבתוכן או אופיו, ומשקיבל הלקוח את התוכן והחליט לעשות בו שימוש לא תבוא מצידו כל טענה אל הספק בכל השלכה אשר שתהא לשימוש של הלקוח בתוכן והספק יהיה פטור מכל צורך בפיצוי הלקוח עקב כל השלכה שתהא לשימוש של הלקוח בתוכן.

לוחות זמנים:

טז. בכוונת הספק למסור את התוכן שהוזמן דרך האתר בהקדם האפשרי ובד"כ בתוך 7-10 ימי עסקים בהזמנות קטנות (עד 10 טקסטים), בתוך 10-21 ימי עסקים בהזמנות בינוניות (10+ טקסטים) ובתוך 15-35 ימי עסקים בהזמנות גדולות (30+ טקסטים). לוחות הזמנים המדויקים יימסרו למשתמש באופן מסודר על ידי מנהל הפרויקט, לאחר השלמת ההזמנה. ספירת פרק הזמן שאליו התחייב הספק מתחילה ביום העסקים שלמחרת אישור מנהל הפרויקט כי כל המידע הנחוץ לכתיבה אכן סופק על ידי הלקוח, כולל מילוי מסמך האפיון על ידי המשתמש שישלח אליו בדואר האלקטרוני ו/או יוצג בפניו באתר, כמו גם מענה על כל השאלות שיעביר מנהל הפרויקט ו/או נציג הספק. בקשות לדדליין שונה יבחנו בנפרד ויסוכמו בכתב בלבד. במקרים מסוימים, עקב מורכבות התוכן, לוחות הזמנים עשויים להתארך בתיאום עם מבצע ההזמנה.

יח. בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הספק, ניתן לפנות ישירות לספק באמצעות טופס יצירת קשר.